آینه ای در من

ساده نویسی های یک زن از آینه خودش.اینجا تنها بخش کوچکی از من نوشته می شود.

دی 93
1 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
2 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
4 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
7 پست
آذر 91
9 پست
آبان 91
9 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
11 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
9 پست
خرداد 91
9 پست
اسفند 90
10 پست
بهمن 90
10 پست
دی 90
10 پست
آذر 90
13 پست
آبان 90
19 پست
مهر 90
12 پست
شهریور 90
15 پست
مرداد 90
16 پست
تیر 90
12 پست
خرداد 90
33 پست
اسفند 89
15 پست
بهمن 89
17 پست
دی 89
17 پست
آذر 89
20 پست
آبان 89
23 پست
مهر 89
22 پست
شهریور 89
17 پست
مرداد 89
19 پست
تیر 89
18 پست
خرداد 89
16 پست
اسفند 88
16 پست
بهمن 88
14 پست
دی 88
13 پست
آذر 88
9 پست
آبان 88
9 پست
مهر 88
1 پست