آینه ای در من

ساده نویسی های یک زن از آینه خودش.اینجا تنها بخش کوچکی از من نوشته می شود.